اروپا

عمان  بعد از اینکه خواسته های گردشگری در حضور کرونا به تعویق افتاد ، مسافران دائما در جستجوی هیجان هستند و هوشمندانه برنامه های سفرهای پس از قرنطینه را برنامه ریزی می کنند.

ادامه مطلب